[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ

  
ข้อมูลอำเภอ  
 


 
ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐาน
 
คำขวัญ
 
           หาดทรายมูลคู่บ้าน    ลิงบ้านหว้านคู่เมือง    ดงภูดินลือเลื่อง      เมืองแห่งบั้งไฟแสน
             ดินแดนหอมแดง       แหล่งหมูหันรสดี        ฝายราษีสุดสวย     พร้อมด้วยประเพณีแข่งเรือยาว
                และข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ     
ประวัติการตั้งเมืองราษีไศล
 
                เมืองราษีไศล  โดยฐานะแล้วถือเป็นเมืองขนาดเล็กแต่อาณาเขตกว้างขวางพอสมควรขึ้น  แก่เมืองศรีสะเกษ    (โดยธรรมเนียมการปกครองในขณะนั้นเรียกว่า    “ระบบหัวเมือง”     หัวเมืองหนึ่ง ๆ  ประกอบด้วยเมืองเล็กหลาย ๆ เมือง)     อาณาเขตของเมืองเดิมนั้นได้แก่  อาณาเขตอำเภอราษีไศล  รวมกิ่งอำเภอศิลาลาด (เว้นตำบลบัวหุ่ง   และตำบลหนองอึ่ง    ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเมืองศรีสะเกษ)  และอาณาเขตอำเภอยางชุมน้อย  ประชาชนประกอบด้วย   เผ่าลาว    เผ่าส่วย    เผ่ากวย   เผ่าเยอร์   แยกเป็นพวกที่อยู่มาแต่ดั้งเดิม ซึ่งพงศาวดารเรียกว่า “พวกป่าดง” สืบประวัติมิได้พวกหนึ่ง  อีกพวกหนึ่งคงอพยพมาจากนครจำปาศักดิ์ เมื่อราว  พ.ศ. 2267    มาตั้งอยู่เมืองท่ง (เมืองสุวรรณภูมิ)  แต่ทั้งสองพวกนี้มิได้ปรับปรุงเพื่อจะตั้งเป็นเมืองแต่ประการใด    พวกหลังอพยพมาจากเมืองศรีสะเกษเพื่อเตรียมการตั้งเมืองโดยตรง
โดยฐานะเมืองศรีสะเกษเป็นเมืองใหญ่  โปรดเกล้าให้ตั้งเป็นเมืองเมื่อ  พ.ศ. 2325  (สมัยกรุงธนบุรี) แต่ไม่มีเมืองขึ้น มีเจ้าเมืองปกครองติดต่อกันมาหลายคน   ครั้นเมื่อปี  พ.ศ. 2368  ได้ทรงโปรดเกล้า ฯ ตั้งพระภักดีโยธา ปลัดเมืองศรีสะเกษ (ซึ่งเป็นเผ่าส่วย)  เป็น “พระยาวิเศษภักดี”   เจ้าเมือง ศรีสะเกษ ต่อมาเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับหลวงธิเบศร์  หลวงมหาดไทย และหลวงอภัย  กรมการเมือง (ซึ่งเป็นเผ่าลาว)  ทั้งสามคนจึงได้อพยพครอบครัวและบ่าวไพร่ยกไปตั้ง  ณ  บ้านลำโดมใหญ่ ต่อมาทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกขึ้นเป็น  “เมืองเดชอุดม”  (อำเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี ในปัจจุบัน)
เมื่อปี  พ.ศ. 2421  เจ้าเมืองและกรมการเมืองศรีสะเกษ  เห็นว่าฝั่งซ้ายแม่น้ำมูลเหมาะที่จะตั้งเมือง  จึงแต่งตั้งท้าวจันศรี  บุตรหลวงอภัย  ให้เป็น “พระพลราชวงษา”    นายกองนอก    รับราชการขึ้นเมืองศรีสะเกษ ซึ่งทำหน้าที่รวบรวมสำมะโนครัวตัวเลข  และนำมาปรับปรุงหมู่บ้าน  อยู่ฟากฝั่งแม่น้ำมูลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเพื่อเตรียมการตั้งเมือง  พระพลราชวงษาได้อพยพครอบครัวและบ่าวไพร่ไปตั้งอยู่ที่บ้านโนนหินกอง (ปัจจุบันเป็นดงอยู่ใกล้บ้านสงยาง  ตำบลกุง  กิ่งอำเภอศิลาลาด)  ยึดเอาบ้านโนนหินกองเป็นศูนย์กลาง  เพราะเห็นว่าเป็นเนินสูง น้ำไม่ท่วม มีหมู่บ้านโดยรอบ  ครั้นเห็นว่าพอจะตั้งเป็นเมืองได้กราบเรียนต่อพระพรหมภักดี  (โท)    ยกกระบัตรเมือง    ซึ่งรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการเมืองศรีสะเกษ         พระพรหมภักดีได้มีใบกราบบังคมทูลพระกรุณา ฯ     ขอยกบ้านโนนหินกองขึ้นเป็นเมืองและขอแต่งตั้ง  พระพลราชวงษา (จันศรี) นายกองนอก เป็นผู้ว่าราชการเมือง
                ครั้นวันศุกร์ขึ้น   15  เดือน 7  ปีมะเส็ง ตรีศก จุลศักราช 1243  พ.ศ. 2424   (ขณะนั้น ระบบการปกครองยังเป็นแบบ  “หัวเมือง”  อยู่)   ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ    ให้ยกบ้านโนนหินกอง     ขึ้นเป็น 
“เมืองราษีไศล” ขึ้นแก่เมืองศรีสะเกษ และให้พระพลราชวงษา (จันศรี) เป็น  “พระประจนปัจจนึก”  ผู้ว่าราชการเมืองราษีไศล  ถือศักดินา 800 ไร่ ได้บังคับบัญชาปลัดยกกระบัตรกรมการและราษฎรบรรดาที่อยู่ใน
เขตแดนเมืองราษีไศลทั้งสิ้น  และให้ฟังบังคับบัญชาพระยาวิเศษภักดี  ผู้ว่าราชการเมืองศรีสะเกษแต่ที่เป็นยุติธรรมและชอบด้วยราชการ  และได้โปรดให้ตั้งหลวงแสง (จัน)     น้องชายพระประจนปัจจนึก     เป็น  “หลวงหาญศึกนาศ” ปลัดเมืองราษีไศล  ให้ท้าวคำเม็ก บุตรพระประจนปัจจนึก  เป็น  “หลวงพิฆาตไพรี” ยกกระบัตรเมือง  โดยตั้งที่ว่าราชการเมืองอยู่ที่บ้านโนนหินกองตามที่โปรดเกล้านั้น   เมืองศรีสะเกษจึงได้มี  “เมืองขึ้น”  จำเดิมแต่นั้นมา
                ครั้น  พ.ศ.  2431  อุปฮาดเมืองสุวรรณภูมิ  (ตามธรรมเนียมการปกครองหัวเมืองทางภาคอีสานในสมัยนั้น  คณะผู้ครองเมือง เรียกว่า  “คณะอาญา 4”  ประกอบด้วย  1. เจ้าเมือง  2. อุปราชหรืออุปฮาดหรืออัครฮาด   3. ราชวงศ์หรืออัครวงศ์   และ 4. ราชบุตรหรืออัครบุตร  ในกรณีตำแหน่งต้น ๆ ไม่มีหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ตำแหน่งรองลงมาจะเป็นผู้รักษาการแทน)    ในฐานะผู้รักษาเมืองและกรมการเมือง มีใบบอกไปเมืองหลวง  กล่าวโทษเมือง    3    เมือง     ว่าแย่งชิงเขตแขวงเมืองสุวรรณภูมิไปขอตั้งเป็นเมืองขึ้นของตนเอง  คือ  เมืองมหาสารคาม  ขอตั้งบ้านนาเลา เป็น “เมืองวาปีปทุม”  เมืองสุรินทร์    ขอตั้งบ้านทัพค่ายเป็น “เมืองชุมพลบุรี” และเมืองศรีสะเกษ   ขอตั้งบ้านโนนหินกองเป็น “เมืองราษีไศล”     ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ข้าหลวงเมืองนครจำปาศักดิ์และข้าหลวงเมืองอุบลราชธานีไต่สวนว่ากล่าวเรื่องนี้แม้ว่าจะไต่สวนได้ความจริง  แต่ก็ไม่สามารถรื้อถอนได้  เพราะเมืองทั้ง  3  เมืองนี้ได้โปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งเป็นเมืองขึ้นแก่เมืองทั้ง  3  เมืองมาหลายปีแล้ว  จึงเป็นอันโปรดเกล้า ฯให้คงเป็นเมืองขึ้นของเมืองทั้ง  3  ตามเดิม (จึงมีบางตำราว่า “เมืองราษีไศล”  เดิม  เคยขึ้นกับเมืองร้อยเอ็ด)
                ครั้นต่อมา พ.ศ. 2438  ได้ย้ายเมืองราษีไศล มาตั้งอยู่ที่บ้านท่าโพธิ์  ตำบลเมืองคง     ต่อมา      พ.ศ. 2443   เมื่อจัดการปกครองเป็นแบบ “มลฑลเทศาภิบาล”    (โดยธรรมเนียมการปกครองแบบ    “มลฑลเทศาภิบาล หน่วยการปกครองแบ่งออกเป็น  มลฑล   บริเวณ   เมือง   และอำเภอ  ตามลำดับ)  เมืองราษีไศล  จึงถูกยุบลงเป็นอำเภอ    เรียกว่า  “อำเภอราษีไศล”     ขึ้นกับเมืองศรีสะเกษ     เมืองราษีไศลจึงหมดสภาพ   เป็นเมืองแต่นั้นมา  โดยนัยนี้ถือว่าขุนบริหารชนบท (ทองคำ) เป็นผู้ว่าราชการเมืองคนสุดท้าย และเป็นนายอำเภอราษีไศลคนแรก (ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ.  2442 - 2450 )
                ต่อมาเมื่อ  พ.ศ. 2456  เปลี่ยนชื่อเป็น    “อำเภอเมืองคง”  เพราะถือเอาตามชื่อตำบลที่ตั้ง  แต่ต่อมา     พ.ศ. 2482  จึงเปลี่ยนกลับมาเป็น “อำเภอราษีไศล”  ตามนามเดิม เพราะต้องการอนุรักษ์ชื่อเมืองแต่ดั้งเดิมไว้
1. ลักษณะที่ตั้ง
                อำเภอราษีไศลตั้งอยู่ทางทิศเหนือและห่างจากตัวเมืองศรีสะเกษ  39  กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ  
              512.13   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ   320,081   ไร่   
2. อาณาเขต
                ทิศเหนือ          ติดต่อกับ อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ   อำเภอค้อวัง และอำเภอมหาชนะชัย 
                                                     จังหวัดยโสธร
                ทิศใต้               ติดต่อกับอำเภอเมืองฯ  อำเภออุทุมพรพิสัย  และอำเภอบึงบูรพ์  จังหวัดศรีสะเกษ
                ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอำเภอยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ
                ทิศตะวันตก    ติดต่อกับอำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์  และอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด
3. ลักษณะภูมิประเทศ
                    เป็นที่ราบสูง  พื้นดินเป็นดินร่วนปนทราย  โดยทั่วไปมีป่าละเมาะเป็นบางส่วน มีแม่น้ำมูลไหลผ่านจากทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก  ที่ดินริมฝั่งแม่น้ำมูลส่วนมากเป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง และน้ำจะหลากในฤดูฝน (ภาษาพื้นบ้านเรียกว่า “ป่าบุ่งป่าทาม”)  และมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้  ได้แก่  พื้นที่ตำบลฝั่งซ้ายและเหนือแม่น้ำมูล
4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                มีป่าสงวนแห่งชาติ  และป่าไม้ที่สำคัญ ๆ  หลายแปลง    ดังนี้

-  ป่าดงแดง  ตำบลด่าน                                                     จำนวนเนื้อที่  7,600  ไร่
-  ป่าดงภูลอย  ตำบลเมืองแคน                                        จำนวนเนื้อที่  3,700  ไร่
-  ป่าดงภูดิน  ตำบลหนองแค                                           จำนวนเนื้อที่  5,100  ไร่
-  ป่าโนนหัวภู  ตำบลหนองแค                                       จำนวนเนื้อที่  5,012  ไร่
-  ป่าโนนทราย  ตำบลหนองอึ่ง                                      จำนวนเนื้อที่  4,018  ไร่
-  ป่าโนนชาด  ตำบลบัวหุ่ง                                              จำนวนเนื้อที่  3,018  ไร่
-  ป่าดงใหญ่หนองหมี  ตำบลหนองหมี                        จำนวนเนื้อที่  6,500  ไร่
-  ป่าดงใหญ่บัวหุ่ง  ตำบลบัวหุ่ง                                      จำนวนเนื้อที่  2,768  ไร่
5. สภาพดินฟ้าอากาศ

                      อากาศแห้งแล้ง  ฤดูร้อนจะร้อนจัด ฤดูฝนฝนตกไม่ค่อยชุกนัก  ฤดูหนาว อากาศเย็น ลมแรง

6. ลำน้ำสำคัญ
                      แม่น้ำมูล  ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาดงพญาเย็นในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา  ไหลผ่านตำบลด่าน  ตำบลหนองแค ตำบลบัวหุ่ง  ตำบลหนองอึ่ง  ตำบลเมืองคง  ตำบลเมืองแคน  ตำบลส้มป่อย และตำบล หนองหมี  ระยะทางประมาณ  38  กิโลเมตร
                     ห้วยทับทัน  ต้นน้ำเกิดจากเทือกเขาพนมดงรัก  ในท้องที่อำเภอขุขันธ์  ไหลผ่านตำบลบัวหุ่ง
                     ลำน้ำเสียว  ต้นน้ำเกิดจากหนองคล้อในท้องที่อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  ไหลผ่าน
                                     ตำบลด่าน  ตำบลหนองแค  ระยะทางประมาณ 11  กิโลเมตร
                      ห้วยพระบาง  อยู่ในเขตตำบลไผ่  ตำบลสร้างปี่  ไหลลงแม่น้ำชีในเขตอำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
                      ห้วยน้ำเค็ม  ไหลผ่านตำบลดู่  ตำบลจิกสังข์ทอง  ลงบรรจบลำน้ำเสียวที่ตำบลหนองแค
                      ห้วยหุ่ง  ไหลผ่านตำบลบัวหุ่ง บรรจบแม่น้ำมูล
7. การปกครอง
                                แบ่งการปกครองออกเป็น 13  ตำบล  190   หมู่บ้าน เทศบาลตำบล 3   แห่ง                             
    องค์การบริหารส่วนตำบล 11  แห่ง  ดังต่อไปนี้
                แบ่งการปกครองออกเป็น 13  ตำบล  190   หมู่บ้าน เทศบาลตำบล 3   แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 11  แห่ง  ดังต่อไปนี้
                1. ตำบลบัวหุ่ง                      มี   18  หมู่บ้าน   เป็นเทศบาลตำบล เนื้อที่  44.38  ตร.กม.
                2. ตำบลหนองหมี               มี   18  หมู่บ้าน   เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เนื้อที่  25.17  ตร.กม.
                3. ตำบลหนองอึ่ง                มี   17  หมู่บ้าน   เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เนื้อที่  73.00  ตร.กม.
                4. ตำบลหนองแค                มี   17  หมู่บ้าน   เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เนื้อที่  62.23  ตร.กม.
                5. ตำบลส้มป่อย                   มี   17  หมู่บ้าน   เป็นเทศบาลตำบล เนื้อที่  36.62  ตร.กม.
                6. ตำบลเมืองคง                  มี   15  หมู่บ้าน   เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เนื้อที่  25.24  ตร.กม.
                7. ตำบลดู่                              มี   14  หมู่บ้าน   เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เนื้อที่  30.06  ตร.กม.
                8. ตำบลเมืองแคน               มี   14  หมู่บ้าน   เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เนื้อที่  40.05  ตร.กม.
                9. ตำบลหว้านคำ                 มี   13  หมู่บ้าน   เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เนื้อที่  38.10  ตร.กม.
                10. ตำบลด่าน                      มี   13  หมู่บ้าน   เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เนื้อที่  28.50  ตร.กม.
                11. ตำบลสร้างปี่                  มี   12  หมู่บ้าน   เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เนื้อที่  39.79  ตร.กม.
                12. ตำบลไผ่                         มี   12  หมู่บ้าน   เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เนื้อที่  40.29  ตร.กม.
                13. ตำบลจิกสังข์ทอง         มี   10  หมู่บ้าน   เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เนื้อที่  28.70  ตร.กม.
14. เทศบาลตำบลเมืองคง  มีหมู่บ้านในเขตเทศบาล  จำนวน 6  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่  1, 2, 3 ,4 , 10  และ หมู่  14  เนื้อที่    2.04  ตร.กม. 

8. การคมนาคม

 
                1.  ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  2086  สายอำเภอราษีไศล – อำเภอสุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด
                2.  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข  2086  สายบ้านส้มป่อยน้อย - อำเภอราษีไศล -  อำเภอมหาชนะชัย  
              3.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2168 สายอำเภอราษีไศล – อำเภอยางชุมน้อย – อำเภอกันทรารมย์
                4.  ทางหลวงชนบท  5   สาย  คือ  สายบ้านหัวขัว -  อ.บึงบูรพ์     สายบ้านบากเรือ -  บ้านโพธิ์                  
                   อ.ศิลาลาด สายบ้านดอนไม้งาม  - บ้านหมากมาย อำเภอค้อวัง สายบ้านโจดม่วง  อ.ศิลาลาด -  
                   บ้านอุ่มแสง    และสายบ้านยาง - บ้านสร้างปี่
          5.  เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างตำบล  หมู่บ้าน บางส่วนเป็นถนน  คสล. และลูกรัง  ประมาณ 130  สาย 
9. การติดต่อสื่อสาร
                                มีที่ทำการไปรษณีย์และการสื่อสาร  จำนวน  1    แห่ง
                                มีสำนักงานบริการไฟฟ้าประจำอำเภอ  จำนวน  1    แห่ง
                                สัดส่วนการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประชาชน  ประมาณ  60  %
10. แหล่งน้ำ

                                ระบบประปา                                        จำนวน         1      แห่ง

                                บ่อบาดาล                                             จำนวน       111      บ่อ

                                บ่อน้ำตื้น                                              จำนวน     285      บ่อ
                                ถังเก็บน้ำฝน                                        จำนวน     159       แห่ง
                                โอ่งน้ำขนาดใหญ่                               จำนวน    2,276    ใบ
                                ฝายราษีไศล                                         จำนวน         1       แห่ง
                                ฝายประชาอาสา                                 จำนวน       15       แห่ง
                                อ่างเก็บน้ำ                                            จำนวน         4       แห่ง
 
11. ด้านเศรษฐกิจ
                                รายได้ประชากร  71,415   บาทต่อคนต่อปี
การเกษตรกรรม  พื้นที่ทางการเกษตรทั้งสิ้น  จำนวน  171,050   ไร่  ครอบครัวเกษตรกร จำนวน 17,212  ครอบครัว  พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ  แยกได้ดังนี้
 
 
 
 
 
ที่

พืชเศรษฐกิจ

พื้นที่ปลูก

ผลผลิต

ครัวเรือนที่ปลูก

1
2
3
4
5
6
ข้าวจ้าว
ข้าวเหนียว
ข้าวนาปรัง
หอมแดง
กระเทียม
พืชผักอื่น ๆ
167,095
18,289
28,765
14,368
49
2,748
75,193
9,145
19,267
43,104
200
4,122
13,359
6,683
2,985
3,758
170
1,452
12. การอุตสาหกรรม
                -มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการและประกอบการ  จำนวน 32  แห่ง
                -มีสถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่  จำนวน  5   แห่ง
                -มีธนาคาร  5   แห่ง  ได้แก่  ธนาคารกรุงเทพ(มหาชน)  จำกัด  ธนาคารออมสิน  และธนาคารเพื่อ
               การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
                -มีสหกรณ์  จำนวน  5  แห่ง  ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร จำกัด  สหกรณ์เดินรถ  จำกัด  สหกรณ์ผู้
               ปลูกหอมแดงแสนแก้วหนองหมี  จำกัด   สหกรณ์ผู้ใช้น้ำบ้านท่าบึงหมอก จำกัด และสหกรณ์          
               ราษีไศล จำกัด
13. สถานที่สำคัญ
                -ป่าสงวนแห่งชาติดงภูดิน   ตั้งอยู่บ้านผึ้ง  หมู่ที่ 4   ตำบลหนองแค  มีเนื้อที่ 5,100  ไร่
                -ฝายราษีไศล  เป็นฝายคอนกรีตกั้นแม่น้ำมูลที่บ้านห้วย ตำบลบัวหุ่ง – บ้านดอนงูเหลือม ตำบล   
                หนองแค  มีบานประตูระบายน้ำ  7  บ้าน    ความจุ   74.43  ล้าน ลบ.ม.  (ที่ระดับ   119  รทก.)
                -เมืองลิงบ้านหว้าน และกู่โบราณ  ที่บ้านหว้าน  หมู่ที่ 2  ตำบลหว้านคำ
                -เมืองโบราณเมืองคงโคก   บ้านหลุบโมก   หมู่ที่ 6   ตำบลเมืองคง
14. การศึกษา
                -มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2  ระดับประถมศึกษา    จำนวน 51  โรง      
               จำนวนครู  581  คน  นักเรียน   10,458  คน   ระดับมัธยม  จำนวน   8  โรง  จำนวนครู  131  คน 
               นักเรียน    3,813  คน
                -ระบบการศึกษานอกโรงเรียน  มีศูนย์การเรียน  5  แห่ง  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน 106  แห่ง 
               ห้องสมุดประชาชน    1  แห่ง
 
 
15. การศาสนา
                ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ 98  อื่น  ๆ  ร้อยละ  2  มีวัด / ที่พักสงฆ์   118  แห่ง   
              โบสถ์คาทอลิก     1   แห่ง
16. การสาธารณสุข
                มีโรงพยาบาลขนาด  90  เตียง    จำนวน  1    แห่ง   จำนวนบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขมี แพทย์  6  คน  ทันตแพทย์  2  คน  เภสัชกร 7   คน  พยาบาล  65  คน  เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 178   คน  อสม.   850   คน  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ    1    แห่ง      สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน  14  แห่ง    ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  5   แห่ง            อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ   100  %
17. การรักษาความสงบเรียบร้อย
                1.  สถานีตำรวจภูธร   จำนวน   1   แห่ง    เจ้าหน้าที่  101  คน  ชั้นสัญญาบัตร   37   นาย 
             ชั้นประทวน  64  นาย
                2.  ตำรวจชุมชนประจำตำบล (ตชต.)  จำนวน  6  แห่ง 
3.  กองร้อย อส.อ.ราษีไศล ที่ 13   มีสมาชิก  อส.     จำนวน   9   นาย
             4.  หน่วยอาสาสมัครกู้ภัยเอกชน     จำนวน  1   แห่ง       
             5.  ศูนย์  อปพร.ระดับอำเภอ   ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบล  1  แห่ง  และศูนย์ อปพร.ตำบล 13  ตำบล
17. หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP
                                มีผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น  ดังนี้
 1. กาแฟพร้อมดื่ม  (คาฟีโน่) หมู่ที่  2                  บ้านท่าโพธิ์                         ตำบลเมืองคง
 2. สะไน                                     หมู่ที่ 5                   บ้านโนน                               ตำบลเมืองคง
 3. น้ำยาล้างจาน                        หมู่ที่  12               บ้านหนองหัวลิง                 ตำบลเมืองคง
 4. ขนมกระหรี่ปั๊บ                    หมู่ที่  12               บ้านหนองหัวลิง                 ตำบลเมืองคง
 5. กล้วยฉาบ                              หมู่ที่  15               บ้านร่องอโศก                      ตำบลเมืองคง
 6. กระเป๋า                                  หมู่ที่  2                  บ้านนาแปะ                          ตำบลหนองอึ่ง
 7. น้ำพริก                                  หมู่ที่  8                  บ้านฮ่องข่า                           ตำบลหนองอึ่ง
 8. ผ้าห่ม                                     หมู่ที่ 8                   บ้านฮ่องข่า                           ตำบลหนองอึ่ง
 9. ขนมสาลี่                               หมู่ที่ 12                 บ้านหนองเม็ก                     ตำบลหนองอึ่ง
 10. ผ้าลายเกร็ดเต่า                     หมูที่  3                  บ้านห้วย                                ตำบลบัวหุ่ง
 11. ผ้าไหมมัดหมี่                       หมู่ที่5                    บ้านบัวหุ่ง                             ตำบลบัวหุ่ง
 12. ผ้าไหมหางกระรอก            หมู่ที่  6                  บ้านหนองกก                       ตำบลบัวหุ่ง
 13. หมอนฟักทอง                      หมู่ที่  7                  บ้านโนนตุ่น                         ตำบลบัวหุ่ง
 14. ผ้าคลุมไหล่                           หมู่ที่  8                  บ้านโนนหนองกอย           ตำบลบัวหุ่ง
 15. หมวก                                     หมู่ที่  9                  บ้านหนองกกน้อย              ตำบลบัวหุ่ง
 16. หมอนเอนกประสงค์          หมู่ที่  9                  บ้านหนองกกน้อย              ตำบลบัวหุ่ง
 17. ปลาส้ม (ปลาตะเพียน)      หมู่ที่  11               บ้านห้วยใต้                           ตำบลบัวหุ่ง
 18. ผ้าลายลูกแก้ว                       หมู่ที่  17               บ้านหนองกก                       ตำบลบัวหุ่ง
 19. ผ้าไหมลายลูกแก้ว               หมู่ที่ 18                 บ้านอีหนาน้อย                    ตำบลบัวหุ่ง
 20. ผ้าไหมมัดหมี่                       หมู่ที่ 2                   บ้านกอย                                ตำบลดู่
 21. มีด                                          หมู่ที่ 2                   บ้านกอย                                ตำบลดู่
 22. ข้าวกล้องงอก                       หมู่ที่  7                  บ้านอุ่มแสง  &