ชื่อ - นามสกุล :นายชาติชาย แสงใส
ตำแหน่ง :ท้องถิ่นอำเภอราษีไศล
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอราษีไศล
Telephone :
Email :rasrilocal@email.com
กลุ่ม / แผนก : บุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา